Czas na aktywność, czas na
#BeActive

26 czerwca 2017

RegulaminREGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU
#BEACTIVE AWARDS 2018 ORGANIZOWANEGO
PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 

Zasady ogólne §1. 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady przeprowadzenia krajowych eliminacji do Konkursu #BeActive Awards 2018 (zwanych dalej ,,Eliminacjami”). 

2. Organizatorem Eliminacji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 (00-082 Warszawa), zwane dalej „MSiT”, realizujące zadania Narodowego Koordynatora Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce. 

3. Eliminacje stanowią etap wstępny Konkursu #BeActive Awards 2018 (zwanego dalej ,,Konkursem”), który jest organizowany i podlega wyłącznie Komisji Europejskiej (KE) i Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC). Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/sport/week/awards_en. 

4. Celem Eliminacji jest wybranie przez Organizatora trzech najlepszych zgłoszeń, zwanych dalej „zgłoszeniami”, odzwierciedlających ideę „BeActive” („Bądź aktywny”), nawołującą Europejczyków do aktywnego spędzania czasu. 

5. Wybrane przez Organizatora trzy najlepsze zgłoszenia zostaną przesłane do Komisji Europejskiej i wezmą udział w Konkursie razem z pozostałymi zgłoszeniami z Unii Europejskiej, w ramach trzech kategorii: 

1) #BeActive Education Award, za inspirowanie przedszkolaków i uczniów do aktywności fizycznej; 

2) #BeActive Workplace Award, za inspirowanie pracowników do aktywności fizycznej; 

3) #BeActive Local Hero Award, za inspirowanie społeczności lokalnych do aktywności fizycznej. 

6. Zgłoszenia powinny opisywać wydarzenia lub działania odbywające się na terytorium Polski, odzwierciedlające ideę „BeActive” w jednej z trzech kategorii wymienionych w ust. 5. 

Warunki uczestnictwa § 2. 

1. Zgłoszenia w Eliminacjach mogą składać następujące podmioty, zwane dalej „uczestnikami”: 

1) w kategorii #BeActive Education Award – organ prowadzący szkołę lub przedszkole na terytorium Polski (zgłoszenie może zostać podpisane przez osobę kierującą szkołą 

lub przedszkolem, działającą, w granicach swojego umocowania, w imieniu organu prowadzącego); 

2) w kategorii #BeActive Workplace Award – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność do czynności prawnych, zatrudniająca na terytorium Polski osoby fizyczne w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych; 

3) w kategorii #BeActive Local Hero Award – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski. 

2. Uczestnikiem nie może być członek jury, o którym mowa w § 3 ust. 1, pracownicy MSiT, jak również krewni i powinowaci do drugiego stopnia tych osób. 

3. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Education Award muszą spełniać następujące warunki: 

1) w formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wykazać, że podejmowane przez uczestnika działania lub opisane w zgłoszeniu wydarzenia, które dotyczą szkoły lub przedszkola, spełniają kryteria określone na stronie www.etspolska.pl; 

2) do wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia należy dołączyć 4 zdjęcia dokumentujące działania lub wydarzenia objęte zgłoszeniem oraz dokument, o którym mowa w ust. 7, 

4. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Workplace Award muszą spełniać następujące warunki: 

1) w formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, należy wykazać, że podejmowane przez uczestnika działania lub opisane w zgłoszeniu wydarzenia, które dotyczą miejsca pracy, spełniają kryteria określone na stronie www.etspolska.pl; 

2) do wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia należy dołączyć 4 zdjęcia dokumentujące działania lub wydarzenia objęte zgłoszeniem oraz dokument, o którym mowa w ust. 7; 

5. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Local Hero Award muszą spełniać następujące warunki: 

1) w formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, należy wykazać, że podejmowane przez uczestnika działania dotyczące inspirowania lokalnej społeczności do aktywności fizycznej spełniają kryteria określone na stronie www.etspolska.pl; 

2) do wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia należy dołączyć 3 zdjęcia przedstawiające uczestnika lub dokumentające opisane w zgłoszeniu działania oraz dokument, o którym mowa w ust. 7. 

6. Nazwa każdego z dołączonych do formularza zgłoszenia plików ze zdjęciami powinna zawierać oznaczenie uczestnika oraz kolejny numer zdjęcia (przykładowa nazwa pliku: „jan_kowalski_1.jpg” lub „firma_2.jpg”). Zdjęcia dołączone do formularza zgłoszenia powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi, umożliwiającej ich na druk w formacie A3 w pełnej jakości. 

7. Do wiadomości zawierającej zgłoszenie należy dołączyć skan dokumentu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, zawierającego podpisane przez uczestnika oświadczenia i zgody wskazane w tym dokumencie jako obligatoryjne. 

8. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: etspolska@msit.gov.pl w terminie od 2 do 20 lipca 2018 r. W tytule wiadomości zawierającej zgłoszenie należy wskazać kategorię, której dotyczy zgłoszenie (odpowiednio: #BeActive Education Award, #BeActive Workplace Award albo #BeActive Local Hero Award), a także oznaczenie uczestnika (przykładowy tytuł wiadomości: „#BeActive Local Hero Award Jan Kowalski”). 

9. Przesłanie, zgodnie z ust. 8, zgłoszenia wraz ze zdjęciami oraz dokumentem, o którym mowa w ust. 7, stanowi akceptację warunków udziału w Eliminacjach, które zostały określone w Regulaminie. 

10. Zgłoszenie przesłane przez uczestnika nie będzie podlegało ocenie jury, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku: 

1) niespełniania przez zgłoszenie wymagań określonych dla danej kategorii, a wymienionych odpowiednio w ust. 3, 4 albo 5, w tym niedołączenia do zgłoszenia skanu dokumentu, o którym mowa w ust. 7, zawierającego podpisane wszystkie oświadczenia i zgody wskazane w tym dokumencie jako obligatoryjne; 

2) niezachowania wskazanego w ust. 8 terminu przesłania zgłoszeń; 

3) przesłania przez uczestnika eliminacji większej liczby fotografii niż zostało wskazane w wymaganiach dotyczących zgłoszenia w danej kategorii, określonych odpowiednio w ust. 3, 4 albo 5; 

4) gdy którakolwiek z przesłanych przez uczestnika fotografii nie spełnia wymagań określonych w ust. 6. 

11. MSiT zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Eliminacjach zgłoszeń: 

1) niespełniających kryteriów tematycznych konkursu wskazanych w § 1; 

2) których treść narusza obowiązujące prawo lub prawa innych osób lub łamie ogólnie obowiązujące normy społeczne, etyczne lub obyczajowe. 

Rozstrzygnięcie Eliminacji oraz nagrody § 3. 

1. W imieniu Organizatora oceny zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów Eliminacji dokona jury powołane przez Dyrektora Generalnego MSiT (zwane dalej ,,Jury”). Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. 

2. Jury dokona oceny zgłoszeń w kategorii #BeActive Education Award biorąc pod uwagę: 

1) poprawność merytoryczną zgłoszeń (stopień ich zgodności z tematem), 

2) kreatywność, przez co rozumie się wykorzystanie nowatorskich metod w ramach działań i wydarzeń inspirujących przedszkolaków i uczniów do aktywności fizycznej, 

3) wpływ, przez co rozumie się zróżnicowanie poziomu aktywności, środowisk i kultur uczestników działań i wydarzeń objętych zgłoszeniem, 

4) zasięg działań i wydarzeń objętych zgłoszeniem, 

5) opłacalność działań i wydarzeń objętych zgłoszeniem, w tym źródła ich finansowania, 

6) trwałość działań i wydarzeń objętych zgłoszeniem, 

7) powtarzalność działań i wydarzeń objętych zgłoszeniem (możliwość ich powtórzenia w innym środowisku), 

8) stopień odzwierciedlenia idei „BeActive” w działaniach i wydarzeniach objętych zgłoszeniem. 

3. Jury dokona oceny zgłoszeń w kategorii #BeActive Workplace Award biorąc pod uwagę: 

1) poprawność merytoryczną zgłoszeń (stopień ich zgodności z tematem), 

2) kreatywność, przez co rozumie się stopień zainteresowania ze strony odbiorców działaniami i wydarzeniami objętymi zgłoszeniem, 

3) wpływ, przez co rozumie się różnorodność uczestników działań i wydarzeń objętych zgłoszeniem, 

4) zasięg działań i wydarzeń objętych zgłoszeniem, 

5) opłacalność działań i wydarzeń objętych zgłoszeniem, w tym źródła ich finansowania, 

6) trwałość działań i wydarzeń objętych zgłoszeniem, 

7) powtarzalność działań i wydarzeń objętych zgłoszeniem (możliwość ich powtórzenia w innym środowisku), 

8) stopień odzwierciedlenia idei „BeActive” w działaniach i wydarzeniach objętych zgłoszeniem. 

4. Jury dokona oceny zgłoszeń w kategorii #BeActive Local Hero Award biorąc pod uwagę: 

1) poprawność merytoryczną zgłoszeń (stopień ich zgodności z tematem), 

2) kreatywność (zainteresowanie działaniami opisanymi w zgłoszeniu ze strony odbiorców tych działań), 

3) charakter podjętych działań objętych zgłoszeniem (informowanie, inspirowanie, motywowanie), 

4) zastosowanie rozwiązań mających ułatwiać dostęp do sportu i aktywności fizycznej w sposób wolny od opłat lub bardzo niskim kosztem, 

5) stopień odzwierciedlenia idei „BeActive” w działaniach objętych zgłoszeniem. 

5. Po przeprowadzonej ocenie zgłoszeń Jury wybierze, spośród wszystkich zgłoszeń biorących udział w Eliminacjach, trzy zgłoszenia spełniające w największym stopniu wymagania określone w ust. 2-4, przy czym dopuszczalne jest wybranie kilku 

(maksymalnie trzech) zgłoszeń w ramach danej kategorii i niewybranie żadnego zgłoszenia w ramach innej kategorii. 

6. Wyniki Eliminacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez Organizatora na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.etspolska.pl, po upływie 7 dni licząc od dnia zakończenia terminu na przesyłanie zgłoszeń, wskazanego w § 2 ust. 8. 

7. Uczestnik Eliminacji, którego zgłoszenie zostało wybrane przez Jury zgodnie z ust. 5, otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 500 PLN, pamiątkowej statuetki oraz zaproszenia dla dwóch osób (przedstawicieli uczestnika) na Galę Europejskiego Tygodnia Sportu, organizowaną w październiku 2018 r. w Warszawie. 

Własność intelektualna § 4. 

Uczestnik Eliminacji, którego zgłoszenie zostało wybrane przez Jury zgodnie z § 3 ust. 5, z chwilą ogłoszenia wyników Eliminacji, zgodnie ze swoim oświadczeniem złożonym w przesłanym wraz ze zgłoszeniem dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 7: 

1) udziela Organizatorowi i Komisji Europejskiej nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji niewyłącznej na korzystanie ze zdjęć dołączonych przez niego do zgłoszenia oraz 

2) udziela Organizatorowi i Komisji Europejskiej zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych zdjęć; 

3) przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań zdjęć 

– przy czym szczegółowe warunki licencji, zezwolenia i uprawnienia, o których mowa wyżej, zostały określone we wzorze oświadczenia zawartego w załączniku nr 4 do Regulaminu. 

Zgody uczestnika Eliminacji § 5. 

Uczestnik Eliminacji, przesyłając zgłoszenie, zgodnie ze swoimi oświadczeniami złożonymi w przesłanym wraz ze zgłoszeniem dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 7: 

1) jeżeli jest osobą fizyczną: 

  •  wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu i dołączonych do zgłoszenia zdjęciach i dokumentach, na potrzeby przeprowadzenia Eliminacji i    Konkursu oraz promocji Europejskiego Tygodnia Sportu, 
  •  wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przesyłania przez Organizatora, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o projektach i działaniach realizowanych przez Organizatora, które mają na celu promocję sportu, turystyki oraz aktywności fizycznej, 
  •  wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Europejskiego Tygodnia Sportu 2018 oraz kolejnych edycji tej inicjatywy; 

2) wyraża zgodę na uczestniczenie w działaniach medialnych i promocyjnych Organizatora oraz Komisji Europejskiej związanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2018 oraz kolejnymi edycjami tej inicjatywy, w szczególności na podawanie informacji o uczestniku i jego zgłoszeniu w broszurach informacyjnych, materiałach promocyjnych oraz na wykorzystanie jego wypowiedzi dotyczących działań i wydarzeń opisanych w jego zgłoszeniu w prasie, na stronach internetowych, profilach mediów społecznościowych administrowanych przez Organizatora lub Komisję Europejską. 

 

Regulamin eliminacji do Konkursu _BeActive Awards 2018 w formacie PDFEuropejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +