europejski tydzień sportu

Czas na aktywność, czas na #BeActive

Europejski Tydzień Sportu (ETS)
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących,
udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić
obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.17 lipca 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Tożsamość Administratora

Administratorem danych osobowych uczestnika Eliminacji jest Minister Sportu, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14.

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można skontaktować się przesyłając wiadomość elektroniczną pod adres: kontakt@msport.gov.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres: dane.osobowe@msport.gov.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora, stosownie do treści udzielonej zgody, w celu:

  • organizacji Eliminacji i Konkursu #BeActive Awards 2020 oraz promocji Europejskiego Tygodnia Sportu,
  • przesyłania przez Ministra Sportu i Turystyki, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o realizowanych przez niego projektach i działaniach mających na celu promocję sportu, turystyki oraz aktywności fizycznej.

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”), którą może Pan/Pani w każdej chwili wycofać pisząc na adres kontaktowy Administratora wskazany wyżej. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ich przetwarzanie przez Administratora do tego momentu będzie zgodne z prawem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych, z wyłączeniem danych osobowych tych uczestników, których zgłoszenia zwyciężą w Eliminacjach – ich dane zostaną przekazane Komisji Europejskiej i wezmą udział w Konkursie #BeActive Awards 2020.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane:

  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu organizacji Eliminacji i Konkursu #BeActive Awards 2020 oraz promocji Europejskiego Tygodnia Sportu– do czasu rozstrzygnięcia Konkursu lub wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania przez Ministra Sportu i Turystyki, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o realizowanych przez niego projektach i działaniach mających na celu promocję sportu, turystyki oraz aktywności fizycznej– do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowo uprawnienia te regulują przepisy RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania Pana/Pani zgłoszenie nie weźmie udziału w Eliminacjach i Konkursie, a w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem Eliminacji Pani/pana zgłoszenie nie zostanie ocenione przez Jury.Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
logo MSIT logo MSIT
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +