Przejdź do treści
Czas na aktywność,
czas na #BeActive
23-30 września
X

Regulamin

ORGANIZOWANEGO PRZEZ MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU

 

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady przeprowadzenia krajowych eliminacji do Konkursu #BeActive Awards 2021 (zwanych dalej ,,Eliminacjami”).
 2. Organizatorem Eliminacji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Skarb Państwa – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 (00-071 Warszawa), zwane dalej „Ministerstwem”, realizujące zadania Narodowego Koordynatora Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce.
 3. Eliminacje stanowią etap wstępny Konkursu #BeActive Awards 2021 (zwanego dalej

,,Konkursem”), którego wyłącznym organizatorem jest Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC) w Komisji Europejskiej (KE). Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/sport/about/initiatives/beactive_en

 1. Celem Eliminacji jest wybranie przez Organizatora trzech najlepszych zgłoszeń, zwanych dalej

zgłoszeniami”,    odzwierciedlających   ideę   „BeActive”   („Bądź   aktywny”),   nawołującą Europejczyków do aktywnego spędzania czasu.

 1. Wybrane przez Organizatora trzy najlepsze zgłoszenia zostaną przesłane do Komisji Europejskiej i wezmą udział w Konkursie, w ramach trzech kategorii:
  • #BeActive Education Award, za inicjatywę/projekt inspirujący przedszkolaków i uczniów do aktywności fizycznej;
  • #BeActive Workplace    Award,    za    inicjatywę/projekt    inspirujący    pracowników do aktywności fizycznej;
  • #BeActive Local Hero Award, dla osoby będącej inicjatorem działań na rzecz promocji aktywności fizycznej w społeczności lokalnej.
 2. Zgłoszenia powinny opisywać inicjatywy/projekty realizowane w formie wydarzeń lub innych działań odbywających się na terytorium Polski, odzwierciedlające ideę „BeActive” w jednej z trzech kategorii wymienionych w 5.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia w Eliminacjach mogą składać następujące podmioty, zwane dalej „uczestnikami”:
  • w kategorii #BeActive Education Award – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca szkołę lub przedszkole publiczne lub niepubliczne na terytorium Polski;
  • w kategorii #BeActive Workplace Award – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność do czynności prawnych, zatrudniająca na terytorium Polski osoby fizyczne w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • w kategorii #BeActive Local Hero Award – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 2. Uczestnikiem nie może być członek jury, o którym mowa w 3 ust. 1, pracownicy Ministerstwa, jak również krewni i powinowaci do drugiego stopnia tych osób.

 

 1. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Education Award muszą spełniać następujące warunki:
  • w formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (bądź załącznik nr 1a w przypadku preferencji wypełniania w języku angielskim), należy wykazać, że podejmowane przez uczestnika działania i/lub organizowane wydarzenia, wpisują się w ideę #BeActive (więcej informacji na ten temat na stronie gov.pl/kulturaisport)
  • do wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia, z uwzględnieniem zaznaczenia wszystkich przewidzianych w nim oświadczeń, należy dołączyć 4 zdjęcia dokumentujące działania lub wydarzenia objęte zgłoszeniem oraz załącznik nr 4, o którym mowa w 7.
 2. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Workplace Award muszą spełniać następujące warunki:
  • w formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (bądź załącznik nr 2a w przypadku preferencji wypełniania w języku angielskim), należy wykazać, że podejmowane przez uczestnika działania i/lub wydarzenia, które dotyczą miejsca pracy, wpisują się w ideę #BeActive (więcej informacji na ten temat na stronie gov.pl/kulturaisport);
  • do wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia, z uwzględnieniem zaznaczenia wszystkich przewidzianych w nim oświadczeń, należy dołączyć 4 zdjęcia dokumentujące działania lub wydarzenia objęte zgłoszeniem oraz załącznik nr 4, o którym mowa w 7.
 3. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Local Hero Award muszą spełniać następujące warunki:
  • w formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (bądź załącznik nr 3a w przypadku preferencji wypełniania w języku angielskim), należy wykazać, że podejmowane przez uczestnika działania dotyczące inspirowania lokalnej społeczności do aktywności fizycznej wpisują się w ideę #BeActive (więcej informacji na ten temat na stronie gov.pl/kulturaisport);
  • do wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia, z uwzględnieniem zaznaczenia wszystkich przewidzianych w nim oświadczeń, należy dołączyć 4 zdjęcia przedstawiające uczestnika lub dokumentujące opisane w zgłoszeniu działania oraz załącznik nr 4, o którym mowa w 7.
 4. Nazwa każdego z dołączonych do formularza zgłoszenia plików ze zdjęciami powinna zawierać oznaczenie uczestnika oraz kolejny numer zdjęcia (przykładowa nazwa pliku:

„jan_kowalski_1.jpg” lub „firma_2.jpg”). Zdjęcia dołączone do formularza zgłoszenia powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi, umożliwiającą ich nadruk w formacie A3 w pełnej jakości.

 1. Do wiadomości zawierającej zgłoszenie należy dołączyć skan dokumentu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu - zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i wykorzystanie wizerunku, zawierającego podpisane przez uczestnika oświadczenia i zgody wskazane w tym dokumencie jako obligatoryjne.
 2. Do wiadomości zawierającej zgłoszenie należy dołączyć skan dokumentu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu, zawierającego podpisane przez uczestnika oświadczenia wskazane w tym dokumencie jako obligatoryjne.
 3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: etspolska@kulturaisport.gov.pl w terminie do 18 lipca 2021 r. W tytule wiadomości zawierającej zgłoszenie należy wskazać kategorię, której dotyczy zgłoszenie (odpowiednio: #BeActive Education Award, #BeActive Workplace Award albo #BeActive Local Hero Award), a także oznaczenie uczestnika (przykładowy tytuł wiadomości: „#BeActive Local Hero Award Jan Kowalski”).
 4. Przesłanie, zgodnie z 9, zgłoszenia wraz ze zdjęciami oraz dokumentami, o których mowa w ust. 7 i 8, stanowi akceptację warunków udziału w Eliminacjach, które zostały określone w Regulaminie oraz zgodę na udział w Konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 3, którego zasady i warunki określone zostały w dokumencie stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu (wersja anglojęzyczna stanowi załącznik nr 6a).
 5. Zgłoszenie przesłane przez uczestnika nie będzie podlegało ocenie Jury, o którym mowa w § 3 1, w przypadku:

 

 1. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Eliminacjach zgłoszeń:
  • niespełniających kryteriów tematycznych konkursu wskazanych w 1;
  • których treść narusza obowiązujące prawo lub prawa innych osób lub łamie ogólnie obowiązujące normy społeczne, etyczne lub

 

Rozstrzygnięcie Eliminacji oraz nagrody

 1. W imieniu Organizatora oceny zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów Eliminacji dokona jury powołane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (zwane dalej ,,Jury”).
 2. Jury dokona oceny zgłoszeń w eliminacjach do Konkursu #BeActive Awards biorąc łącznie pod uwagę cztery kryteria: trafność, wartość merytoryczną, stosunek kosztów do korzyści oraz wpływ.
 3. W ramach kryterium ,,trafność”, zgłoszenia będą oceniane na podstawie stopnia, w jakim przyczyniają się do realizacji głównego celu Europejskiego Tygodnia Sportu, jakim jest wspieranie aktywnego trybu życia.
 4. W ramach kryterium ,,wartość merytoryczna”, zgłoszenia będą oceniane według całościowej wartości projektu oraz opisanych działań i zastosowanej do ich realizacji
 5. W ramach kryterium ,,stosunek kosztów do korzyści”, zgłoszenia będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim projekt przynosi korzyści w stosunku do poniesionych na działania kosztów.
 6. W ramach kryterium ,,wpływ” zgłoszenia będą oceniane na podstawie długofalowych efektów i trwałości opisanych działań, a także zakresu, w jakim działania będą realizowane również po zakończeniu projektu oraz ich wpływu na uczestników.
 7. Po przeprowadzonej ocenie zgłoszeń Jury wybierze, spośród wszystkich zgłoszeń biorących udział w Eliminacjach, trzy zgłoszenia spełniające w największym stopniu wymagania określone w ust. 2-4, przy czym dopuszczalne jest wybranie kilku (maksymalnie trzech) zgłoszeń w ramach danej kategorii i niewybranie żadnego zgłoszenia w ramach innej
 8. Wyniki Eliminacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez Organizatora na stronie internetowej prowadzonej pod adresem etspolska.pl, po upływie 7 dni licząc od dnia zakończenia terminu na przesyłanie zgłoszeń, wskazanego w § 2 ust. 9.
 9. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
 10. Wybrane w ramach Eliminacji zgłoszenia wezmą udział w Konkursie, o którym mowa w § 1 3, w którym pula nagród wynosi 45 tys. Euro. W ramach Konkursu wyłonionych będzie 9 finalistów, po 3 w 3 kategoriach konkursowych opisanych w §2 ust. 1, spośród których

 

wyłonieni zostaną zwycięscy w każdej z kategorii, którzy otrzymają nagrody w wysokości 10 tys. euro. Pozostali finaliści otrzymają nagrody w wysokości 2,5 tys. euro.

 

Własność intelektualna

Uczestnik Eliminacji, którego zgłoszenie zostało wybrane przez Jury zgodnie z § 3 ust. 5, z chwilą ogłoszenia wyników Eliminacji, zgodnie ze swoimi oświadczeniami złożonymi w przesłanych wraz ze zgłoszeniem dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8:

 przy czym szczegółowe warunki licencji, zezwolenia i uprawnienia, o których mowa wyżej, zostały określone we wzorze oświadczenia zawartego    w załączniku nr 4 do Regulaminu.

 

Zgody uczestnika Eliminacji

Uczestnik Eliminacji, przesyłając zgłoszenie, zgodnie ze swoimi oświadczeniami złożonymi w przesłanych wraz ze zgłoszeniem dokumentach, o którym mowa w § 2 ust. 7 i 8: