europejski tydzień sportu

Czas na aktywność, czas na #BeActive

Strefa Aktywności ETS 2019
Europejski Tydzień Sportu (ETS)
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących,
udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić
obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.17 lipca 2019

RegulaminREGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU #BEACTIVE AWARDS 2019
ORGANIZOWANEGO PRZEZ MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

 

Zasady ogólne
§1.

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady przeprowadzenia krajowych eliminacji do Konkursu #BeActive Awards 2019 (zwanych dalej ,,Eliminacjami”).
 2. Organizatorem Eliminacji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 (00-082 Warszawa), zwane dalej „MSiT”, realizujące zadania Narodowego Koordynatora Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce.
 3. Eliminacje stanowią etap wstępny Konkursu #BeActive Awards 2019 (zwanego dalej ,,Konkursem”), który jest organizowany i podlega wyłącznie Komisji Europejskiej (KE)
  i Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC). Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie: https://ec.europa.eu/sport/news/beactive-awards-competition-open_it.
 4. Celem Eliminacji jest wybranie przez Organizatora trzech najlepszych zgłoszeń, zwanych dalej „zgłoszeniami”, odzwierciedlających ideę „BeActive” („Bądź aktywny”), nawołującą Europejczyków do aktywnego spędzania czasu.
 5. Wybrane przez Organizatora trzy najlepsze zgłoszenia zostaną przesłane do Komisji Europejskiej i wezmą udział w Konkursie razem z pozostałymi zgłoszeniami z Unii Europejskiej, w ramach trzech kategorii:
  • #BeActive Education Award, za inspirowanie przedszkolaków i uczniów do aktywności fizycznej;
  • #BeActive Workplace Award, za inspirowanie pracowników do aktywności fizycznej;
  • #BeActive Local Hero Award, za inspirowanie społeczności lokalnych do aktywności fizycznej.
 6. Zgłoszenia powinny opisywać wydarzenia lub działania odbywające się na terytorium Polski, odzwierciedlające ideę „BeActive” w jednej z trzech kategorii wymienionych
  w ust. 5.

 

Warunki uczestnictwa
§ 2.

 1. Zgłoszenia w Eliminacjach mogą składać następujące podmioty, zwane dalej „uczestnikami”:
  • w kategorii #BeActive Education Award – organ prowadzący szkołę lub przedszkole na terytorium Polski (zgłoszenie może zostać podpisane przez osobę kierującą szkołą lub przedszkolem, działającą, w granicach swojego umocowania, w imieniu organu prowadzącego);
  • w kategorii #BeActive Workplace Award – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona
   w zdolność do czynności prawnych, zatrudniająca na terytorium Polski osoby fizyczne w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • w kategorii #BeActive Local Hero Award – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 2. Uczestnikiem nie może być członek jury, o którym mowa w § 3 ust. 1, pracownicy MSiT, jak również krewni i powinowaci do drugiego stopnia tych osób.
 3. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Education Award muszą spełniać następujące warunki:
  • w formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wykazać, że podejmowane przez uczestnika działania lub opisane w zgłoszeniu wydarzenia, które dotyczą szkoły lub przedszkola, spełniają kryteria określone na stronie etspolska.pl;
  • do wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia, z uwzględnieniem zaznaczenia wszystkich przewidzianych w nim oświadczeń, należy dołączyć 4 zdjęcia dokumentujące działania lub wydarzenia objęte zgłoszeniem oraz dokument, o którym mowa w ust. 7,
 4. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Workplace Award muszą spełniać następujące warunki:
  • w formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, należy wykazać, że podejmowane przez uczestnika działania lub opisane w zgłoszeniu wydarzenia, które dotyczą miejsca pracy, spełniają kryteria określone na stronie etspolska.pl;
  • do wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia, z uwzględnieniem zaznaczenia wszystkich przewidzianych w nim oświadczeń, należy dołączyć 4 zdjęcia dokumentujące działania lub wydarzenia objęte zgłoszeniem oraz dokument, o którym mowa w ust. 7;
 5. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Local Hero Award muszą spełniać następujące warunki:
  • w formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, należy wykazać, że podejmowane przez uczestnika działania dotyczące inspirowania lokalnej społeczności do aktywności fizycznej spełniają kryteria określone na stronie etspolska.pl;
  • do wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia, z uwzględnieniem zaznaczenia wszystkich przewidzianych w nim oświadczeń, należy dołączyć 4 zdjęcia przedstawiające uczestnika lub dokumentające opisane w zgłoszeniu działania oraz dokument, o którym mowa w ust. 7.
 6. Nazwa każdego z dołączonych do formularza zgłoszenia plików ze zdjęciami powinna zawierać oznaczenie uczestnika oraz kolejny numer zdjęcia (przykładowa nazwa pliku: „jan_kowalski_1.jpg” lub „firma_2.jpg”). Zdjęcia dołączone do formularza zgłoszenia powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi, umożliwiającą ich nadruk w formacie A3 w pełnej jakości.
 7. Do wiadomości zawierającej zgłoszenie należy dołączyć skan dokumentu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu,zawierającego podpisane przez uczestnika oświadczenia i zgody wskazane w tym dokumencie jako obligatoryjne.
 8. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: etspolska@msit.gov.pl w terminie od 10 do 28 lipca 2019 r. W tytule wiadomości zawierającej zgłoszenie należy wskazać kategorię, której dotyczy zgłoszenie (odpowiednio: #BeActive Education Award, #BeActive Workplace Award albo #BeActive Local Hero Award), a także oznaczenie uczestnika (przykładowy tytuł wiadomości: „#BeActive Local Hero Award Jan Kowalski”).
 9. Przesłanie, zgodnie z ust. 8, zgłoszenia wraz ze zdjęciami oraz dokumentem, o którym mowa w ust. 7, stanowi akceptację warunków udziału w Eliminacjach, które zostały określone w Regulaminie.
 10. Zgłoszenie przesłane przez uczestnika nie będzie podlegało ocenie jury, o którym mowa
  w § 3 ust. 1, w przypadku:

  • niespełniania przez zgłoszenie wymagań określonych dla danej kategorii,
   a wymienionych odpowiednio w ust. 3, 4 albo 5, w tym niedołączenia do zgłoszenia skanu dokumentu, o którym mowa w ust. 7, zawierającego podpisane wszystkie oświadczenia i zgody wskazane w tym dokumencie jako obligatoryjne;
  • niezachowania wskazanego w ust. 8 terminu przesłania zgłoszeń;
  • przesłania przez uczestnika eliminacji większej liczby fotografii niż zostało wskazane w wymaganiach dotyczących zgłoszenia w danej kategorii, określonych odpowiednio w ust. 3, 4 albo 5;
  • gdy którakolwiek z przesłanych przez uczestnika fotografii nie spełnia wymagań określonych w ust. 6.
 11. MSiT zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Eliminacjach zgłoszeń:
  • niespełniających kryteriów tematycznych konkursu wskazanych w § 1;
  • których treść narusza obowiązujące prawo lub prawa innych osób lub łamie ogólnie obowiązujące normy społeczne, etyczne lub obyczajowe.

 

Rozstrzygnięcie Eliminacji oraz nagrody
§ 3.

 1. W imieniu Organizatora oceny zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów Eliminacji dokona jury powołane przez Dyrektora Generalnego MSiT (zwane dalej ,,Jury”). Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
 2. Jury dokona oceny zgłoszeń w eliminacjach do Konkursu #BeActive Awards biorąc łącznie pod uwagę cztery kryteria: trafność, wartość merytoryczną, stosunek kosztów do korzyści oraz wpływ.
 3. W ramach kryterium ,,trafność”, zgłoszenia będą oceniane na podstawie stopnia,
  w jakim przyczyniają się do realizacji głównego celu Europejskiego Tygodnia Sportu, jakim jest wspieranie aktywnego trybu życia.
 4. W ramach kryterium ,,wartość merytoryczna”, zgłoszenia będą oceniane według całościowej wartości projektu oraz opisanych działań i zastosowanej do ich realizacji metodologii.
 5. W ramach kryterium ,,stosunek kosztów do korzyści”, zgłoszenia będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim projekt przynosi korzyści w stosunku do poniesionych na działania kosztów.
 6. W ramach kryterium ,,wpływ” zgłoszenia będą oceniane na podstawie długofalowych efektów i trwałości opisanych działań, a także zakresu, w jakim działania będą realizowane również po zakończeniu projektu oraz ich wpływu na uczestników.
 7. Po przeprowadzonej ocenie zgłoszeń Jury wybierze, spośród wszystkich zgłoszeń biorących udział w Eliminacjach, trzy zgłoszenia spełniające w największym stopniu wymagania określone w ust. 2-4, przy czym dopuszczalne jest wybranie kilku (maksymalnie trzech) zgłoszeń w ramach danej kategorii i niewybranie żadnego zgłoszenia w ramach innej kategorii.
 8. Wyniki Eliminacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez Organizatora na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.etspolska.pl, po upływie 3 dni licząc od dnia zakończenia terminu na przesyłanie zgłoszeń, wskazanego w § 2 ust. 8.
 9. Uczestnik Eliminacji, którego zgłoszenie zostało wybrane przez Jury zgodnie z ust. 5, otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 500 PLN, pamiątkowej statuetki oraz zaproszenia dla dwóch osób (przedstawicieli uczestnika) na Galę Europejskiego Tygodnia Sportu, organizowaną 10 października 2019 r. w Warszawie.

 

Własność intelektualna
§ 4.

Uczestnik Eliminacji, którego zgłoszenie zostało wybrane przez Jury zgodnie z § 3 ust. 5, z chwilą ogłoszenia wyników Eliminacji, zgodnie ze swoim oświadczeniem złożonym w przesłanym wraz ze zgłoszeniem dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 7:

 • udziela Organizatorowi i Komisji Europejskiej nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji niewyłącznej na korzystanie ze zdjęć dołączonych przez niego do zgłoszenia oraz
 • udziela Organizatorowi i Komisji Europejskiej zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych zdjęć;
 • przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań zdjęć

– przy czym szczegółowe warunki licencji, zezwolenia i uprawnienia, o których mowa wyżej, zostały określone we wzorze oświadczenia zawartego w załączniku nr 4 do Regulaminu.

Zgody uczestnika Eliminacji
§ 5.

Uczestnik Eliminacji, przesyłając zgłoszenie, zgodnie ze swoimi oświadczeniami złożonymi w przesłanym wraz ze zgłoszeniem dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 7:

 • jeżeli jest osobą fizyczną:
 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu i dołączonych do zgłoszenia zdjęciach i dokumentach, na potrzeby przeprowadzenia Eliminacji i Konkursu oraz promocji Europejskiego Tygodnia Sportu,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przesyłania przez Organizatora, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o projektach i działaniach realizowanych przez Organizatora, które mają na celu promocję sportu, turystyki oraz aktywności fizycznej,
 • wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Europejskiego Tygodnia Sportu 2019 oraz kolejnych edycji tej inicjatywy;
 • wyraża zgodę na uczestniczenie w działaniach medialnych i promocyjnych Organizatora oraz Komisji Europejskiej związanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2019 oraz kolejnymi edycjami tej inicjatywy, w szczególności na podawanie informacji o uczestniku i jego zgłoszeniu w broszurach informacyjnych, materiałach promocyjnych oraz na wykorzystanie jego wypowiedzi dotyczących działań i wydarzeń opisanych w jego zgłoszeniu w prasie, na stronach internetowych, profilach mediów społecznościowych administrowanych przez Organizatora lub Komisję Europejską.

 

Formularze do pobrania:
Formularz zgłoszenia_#BeActive Education Award 2019

Formularz zgłoszenia_#BeActive Workplace Award 2019

Formularz zgłoszenia_#BeActive Local Hero Award 2019

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i wykorzystanie wizerunku oraz autorskie prawa majątkoweEuropejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +