europejski tydzień sportu

Czas na aktywność, czas na #BeActive

Strefa Aktywności ETS 2019
Europejski Tydzień Sportu (ETS)
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących,
udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić
obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.17 lipca 2019

Ważne informacje  1. Celem eliminacji jest wyłonienie trzech najlepszych zgłoszeń w Polsce, które odzwierciedlają ideę #BeActive” („Bądź aktywny”) nawołującą Europejczyków do aktywnego spędzania czasu.
  2. Wyłonione w eliminacjach zgłoszenia z Polski zostaną przesłane do Komisji Europejskiej i wezmą udział w konkursie razem z pozostałymi zgłoszeniami z całej Unii Europejskiej.
  3. Jury dokona oceny zgłoszeń w eliminacjach do Konkursu #BeActive Awards biorąc łącznie pod uwagę cztery kryteria: trafność, wartość merytoryczną, stosunek kosztów do korzyści oraz wpływ.
  4. W ramach kryterium ,,trafność”, zgłoszenia będą oceniane na podstawie stopnia, w jakim przyczyniają się do realizacji głównego celu Europejskiego Tygodnia Sportu, jakim jest wspieranie aktywnego trybu życia.
  5. W ramach kryterium ,,wartość merytoryczna”, zgłoszenia będą oceniane według całościowej wartości projektu oraz opisanych działań i zastosowanej do ich realizacji metodologii.
  6. W ramach kryterium ,,stosunek kosztów do korzyści”, zgłoszenia będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim projekt przynosi korzyści w stosunku do poniesionych na działania kosztów.
  7. W ramach kryterium ,,wpływ” zgłoszenia będą oceniane na podstawie długofalowych efektów i trwałości opisanych działań, a także zakresu, w jakim działania będą realizowane również po zakończeniu projektu oraz ich wpływu na uczestników.
  8. Wyniki eliminacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.etspolska.pl w terminie 31 lipca 2019 r.
  9. Jury dokona wyboru maksymalnie 3 zgłoszeń konkursowych obejmujących wszystkie trzy kategorie nagród (tj. 1-1-1, 2-1-0 lub 3-0-0).


Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +